นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเเผนยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่

นายวรพงษ์ บุญเคลือบ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเเผนยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ และการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ( 2560-2579) แผนพัฒนาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (2558-2562) และกรอบการพัฒนาเพื่อผู้สูงวัย 4 กระทรวงบูรณาการการทำงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อมาตรการจ้างงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

6505325566048.jpg

6505325825570.jpg

S__18210975.jpg

S__18210978.jpg

S__2572331.jpg