นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน นายกเหล่ากาชาด และ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ ภายในงานมีการมอบพันธุ์ปลา จำนวน 30000 ตัว ให้แก่ อปท.ในพื้นที่ อ.แม่ออน มอบรถจักรยาน จำนวน 5คัน  ให้กับนักเรียนยากจน สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว จำนวน 20 รายๆละ1,000 บาท กิจรรมภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการแนะนำหน่วยงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด ได้เยี่ยมชมบูธ นิทรรศการและร่วมกิจกรรมภายในบูธ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

58729.jpg


58732.jpg


58740.jpg


58744.jpg


58761.jpg