นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 01 แบบเสนอประวัติและผลงาน.doc 62.50 KB
2 02 คำชี้แจง.doc 33.50 KB
3 03 กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง.doc 34.50 KB
4 04 ตาราง.doc 38.50 KB
5 05 ปก.doc 782.00 KB
6 แบบนำเสนอผลงานเยาวชนดีเด่น.ppt 181.00 KB