นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่

นโยบาย
แผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ ฉบับที่ 1
สรุปผลการดำเนินงาน
สถานการณ์ทางสังคม
สารสนเทศ
Socila Map
แผนที่ทางสังคม EIS
แผนที่ทางสังคม MIS
แผนที่ทางสังคม GIS
มาตรฐาน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กองทุน
โครงการ / กิจกรรม
เครื่อข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.)
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ
สตรี
เด็ก
หลากหลายความรู้
ข้อคิดดีๆ
เตรียมสอบ
จัดระเบียบขอทาน
จัดระเบียบคนขอทานส่วนภูมิภาค
คำสังแต่งตั้งฯ ระดับจังหวัด
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดระเบียบคนขอทาน .ppt
VDO พรีเซ้นเตชั่น
รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
แผ่นพับ ต่อต้านการค้ามนุษย์
VDO ค้ามนุษย์
VTR ค้ามนุษย์ (sub eng)
 
ลิงค์ พมจ.76 จังหวัด

 

  

กองทุนผู้สูงอายุ  

 

กองทุนผู้สูงอายุ

ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
            เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ
ความหมาย
“ผู้สูงอายุ” คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
“องค์กรของผู้สูงอายุ” คือ องค์กรที่ผู้สูงอายุรวมตัวกันดำเนินการตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ
            เพื่อคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ
. การให้การสนับสนุน

ครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม / ชมรม /ศูนย์บริการ / ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน
กรอบวงเงินโครงการประกอบด้วย
- โครงการขนาดเล็ก : ในวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขนาดกลาง : วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการขนาดใหญ่ : วงเงินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน
- มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดำเนินงานชัดเจน
- สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน
- โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง
- เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่น ๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

. การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
- ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายบุคคล วงเงินไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ให้กู้ยืมฯ ประเภทรายกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่า ๕ คน วงเงินกลุ่มละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ การกู้ยืมฯ รายบุคคลและรายกลุ่มจะต้องชำระคืน เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

. การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
- ด้านการสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- ด้านอาหาร / เครื่องนุ่งห่ม รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

 

 

 

สถานที่ขอรับบริการ
- ผู้มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ส่วนกลางติดต่อที่ :สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ตั้ง : เลขที่ ๒๕๕ อาคารอาทิตย์ทิพอาภาชั้น ๒ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๕ , ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๗
โทรสาร ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๒ , ๐๒ ๓๐๖ ๘๗๙๓

 

 

- ผู้มีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของสำนักงานอยู่ในต่างจังหวัด
ส่วนภูมิภาคติดต่อที่ :
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

**ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : www.oppo.opp.go.th
หรือสอบถาม : โทรศัพท์ ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๕ , ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๗
โทรสาร ๐๒ ๓๐๖ ๘๘๐๒ , ๐๒ ๓๐๖ ๘๗๙๓

 


 

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินรายกลุ่ม  
            คำร้องกู้ยืมรายกลุ่ม 2555 201 KB
            แบบสอบข้อเท็จจริง รายกลุ่ม 2555 103 KB
            รายละเอียดการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ ประเภท รายกลุ่ม 19 KB
2 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินรายบุคคล    
            คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 168 KB
            แบบสอบข้อเท็จจริง 122 KB
            รายละเอียดการกู้ยืม 44 KB
3 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี 49 KB